نمایش «سوء تفاهم»، نوشته آلبر کامو، به نفع خیریه روی پرده نمایش می‌رود. کلیه عواید حاصل از فروش این نمایش به خیریه خانه خورشید تعلق خواهد گرفت.


خرید بلیت