صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف UNICEF یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه را اجرا کرده است.
طرح‌های این کمپین تبلیغاتی با شعار Reach out to a child in need (دست کودکی محتاج را بگیر) با موضوع رسیدگی به نیازمندی کودکان و البته مشارکت مالی در این کار با استفاده از تلفن‌های همراه است.
این کمپین تبلیغاتی یونیسف به‌شکلی سریع و گویا حمایت از طریق تلفن همراه را نشان می‌دهد.

دست کودکی محتاج را بگیر

Reach out to a child in need