به گزارش وبسایت charity navigator، مدیران اجرایی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با آن‌که در خیریه‌هایی فعالیت دارند که در سطح مدیریتی وسیعی قرار دارند، اما از متوسط حقوق و مزایای مدیران سایر سازمان‌ها و موسسات -رقمی در حدود 150 هزار دلار- دستمزد بسیار کمتری دریافت می‌کنند. لیست موسسات خیریه که مدیران اجرایی آن‌ها علی رغم دریافتی اندک، فعالیت‌های تاثیرگذاری زیادی داشته‌اند، کم نیستند.

در زیر لیست خیریه‌هایی که در بررسی‌های charity navigator طی 4 دوره متوالی امتیازدهی بر اساس مبالغ پرداختی به مدیران(دلار) خود در ردیف 4‌ستاره‌ای قرار گرفته‌اند، آورده شده است.

 

رتبه
موسسه
پرداختی به مدیر
1
53،500 $
2
53،974 $
3
53،985 $
4
55،000 $
5
57،500 $
6
57،753 $
7
60،114 $
8
62،306 $
9
63،200 $
10
63،534 $