محیط زیست


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در حوزه محیط زیست فعالیت دارند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: