کمی صبر کنید...

خیریه نیکان ماموت

148547131 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه نیکان ماموت

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه محک

148547420 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه بهنام دهش پور

148547643 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + توزیع کننده + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه رعد

148550430 98 5,000 تومان ناموجود

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی + آموزشی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه طلوع بی نشان ها

148551060 98 5,000 تومان ناموجود

جمعیت طلوع بی نشان ها

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده + بهداشتی و درمانی + نگهداری و سرپرستی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

خیریه کهریزک

148551153 98 5,000 تومان ناموجود

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

خیریه مهرانه زنجان

148551155 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی + عمرانی + پژوهشی + نگهداری و سرپرستی
منطقه جغرافیایی زنجان

خیریه سیب سرخ

148551243 98 5,000 تومان ناموجود

خیریه بچه های سیب سرخ

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد آموزشی + بهداشتی و درمانی + نگهداری یا سرپرستی
منطقه جغرافیایی تهران