1. نرخ کارهای داوطلبانه در آمریکا بین سال های 2015 تا 2016، با 0.4% کاهش، از 25.3% به 24.9% رسید.

2. به طور کلی 12% از کمک‌های خیریه در سه روز پایان سال اتفاق افتاده است.

3. به طور تقریبی تا پایان سال 2015، یک و نیم میلیون سازمان غیرانتفاعی یا خیریه در آمریکا مشغول به فعالیت بوده‌اند.

4. حمایت‌های دولت از 100 خیریه برتر آمریکا، افزایشی 3.36 درصدی داشته است.

5. افزایش 2.9 درصدی میزان ارسال ایمیل‌ از طرف خیریه‌ها به افراد وجود داشته است.

6. ارزش هر ساعت کار داوطلبانه در آمریکا تا پایان سال 2015، معادل 23.56 دلار بوده است.

7. میزان مشارکت زنان در کارهای دوطلبانه بیش از مردان برآورد شده است.

8. به طور کلی 64% از کل کمک‌های اهداشده به موسسات خیریه، توسط زنان صورت پذیرفته است.

9. میانگین اهدای کمک‌های مالی از طریق پیامک، حدود 107 دلار بوده است.

10. 64% از داوطلبان و نیکوکاران، کمک کردن از طریق برگزاری رویدادهای متنوع مانند پیاده روی، برپایی بازارچه خیریه و ... را ترجیح داده‌اند.

 منبع: وبسایت Capterra Blogs