فرهنگ و هنر


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه فرهنگ و هنر هم ورود پیدا کرده‌اند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه هنر و فرهنگ را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی