موسسه خیریه hope تا به امروز از طریق بخشش بزرگ مردم «لستر» و «روتلند» به بودجه بیش از 2.4 میلیون پوند رسیده و 28 پروژه تحقیقاتی برای مطالعه بر روی بسیاری از سرطان‌ها از جمله خون، مثانه، تخمدان، پروستات، ملانوم، کبد، روده، روده بزرگ و پستان و... همراه با هزینه پرستاری وابسته به مراقبت بیماران را آغاز کرده است.

نمونه‌های جالب تبلیغات موسسه hope